10.06.2010 год.
Европейските правни инструменти и влиянието им върху правната система в България
Марта Божикова

Кратка презентация за основните актове на вторичното право на ЕС – регламенти, директиви, решения, препоръки и становища. Тяхната същност, действие и приложение в държавите-членки на ЕС.

  10.06.11 Legal instruments.pdf

10.06.2010 год.
Законодaтелният процес в ЕС – развитие и основни институционални механизми
Марта Божикова

Кратка презентация за процеса на вземане на решения в ЕС, различните законодателни процедури и ролята на отделните институции в нормотворческия процес. 

  10.06.11 Decision making.pdf

12.06.2010 год.
Основните принципи на европейските нормотворчески техники
Марта Божикова

Кратка презентация, представяща основните изисквания за действителност на общностните правни актове, тяхното публикуване в Официалния вестник на ЕС и влизане в сила, както и стратегията на ЕС за подобряване на регулативната среда „По-добро регулиране”.

  10.06.12 Legislative principles.pdf
31.10.2007 год.
Европейските структурни фондове в България. Практически възможности за общините като бенефициенти по оперативните програми.
Марта Божикова

Детайлно проучване на структурните фондове на европейско и национално ниво от началото на първия програмен период за България. Представя синтезирано изложение на нормативната уредба на структурните фондове и на основните характеристики на седемте оперативни програми с особен акцент върху програмите, приоритетите и операциите, по които общините са бенефициент. Направен е и кратък анализ на основните трудности, пред които се изправят общините при изработването на проекти и се дават някои идеи за преодоляване на тези трудности. Накрая е  описан цикълът, през който преминава един проект за финансиране по структурните фондове: от формулирането на проектната идея, през оценката на проекта, до неговото практическо  изпълнение.
  07.11.07_Structural funds_final submission.pdf