ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО


 • Подготовка и провеждане на учредителни събрания на търговски дружества. Регистрация, вписване на промени
 • Прехвърляне на акции и дружествени дялове
 • Договори за управление и представителство на търговец
 • Сделки с предприятия
 • Преобразувания – вливане, сливане, отделяне, разделяне
 • Несъстоятелност и ликвидация

ОБЛИГАЦИОННО И ТЪРГОВСКО ПРАВО


 • Изготвяне и консултиране на договори по Закона за задълженията и договорите и Търговския закон
 • Представителство и участие в преговори

КОНКУРЕНТНО ПРАВО


 • Картелно право и злоупотреба с господстващо положение
 • Концентрация на стопанска дейност
 • Нелоялна конкуренция
 • Представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията

ВЕЩНО ПРАВО


 • Сделки с недвижими имоти
 • Нотариални процедури
 • Консултиране на инвестиции в недвижими имоти
 • Съдействие при процедури по Закона за устройство на територията
 • Строителство и строителен надзор– изисквания и процедури

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО


 • Консултации по семейноправни и наследственоправни въпроси
 • Искове за развод и други брачни искове
 • Искове за родителски права
 • Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна
 • Консултации и правно съдействие при осиновяване

ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


 • Регистрация на търговски марки в Патентното ведомство на Република България, в Световната организация по интелектуална собственост и в Организацията за хармонизация на вътрешния пазар по отношение на националните, международни и общностни търговски марки
 • Защита и ползване на авторски права
 • Съдебна защита

ТРУДОВО ПРАВО


 • Трудови договори - сключване, изменение и прекратяване
 • Консултиране при наемане на български и чуждестранен персонал
 • Трудовоправни спорове

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС


 • Обжалване на административни актове – индивидуални, общи и нормативни
 • Обжалване на наказателни постановления
 • Консултиране относно регулаторните изисквания в България и в ЕС, включително съдействие при изготвяне на документи, необходими при кандидатстване за разрешения и лицензии

ДАНЪЧНО ПРАВО


 • Данъчни консултации
 • Представителство пред данъчната администрация
 • Съдебна защита срещу незаконосъобразни действия и актове на данъчната администрация
 • Консултации по Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ


 • Консултации при подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите
 • Съдействие при подготовка на документация за участие в обществени поръчки и концесии
 • Обжалване на процедури по обществени поръки и концесии

ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


 • Консултации във връзка с правни спорове и подготовка на съдебни процеси
 • Процесуално представителство пред държавни съдилища по търговскоправни, гражданскоправни и административноправни спорове
 • Процесуално представителство пред арбитражни органи
 • Производства пред Комисията за защита на конкуренцията
 • Процесуално представитество в изпълнителния процес

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО


 • Консултиране относно регулаторните изисквания в ЕС
 • Институционални въпроси – правомощия на институциите на ЕС и права на гражданите на ЕС спрямо институциите
 • Вътрешен пазар на ЕС и свободно движение на стоки, услуги, хора и капитaли
 • Обща селскостопанска политика на ЕС
 • Конкурентно право на ЕС
 • Международно търговско право
 • Приложимо право при правоотношения с международен елемент

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ


 • Консултиране при подготовката и управлението на проекти по оперативните програми на РБългария и по европейски програми
 • Попълване на формуляри за кандидатстване
 • Съдействие при окомплектоване на проекта