АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

Видът, характерът и обемът на предоставяните юридически услуги се договарят между кантората и всеки клиент индивидуално в договор за абонаментно обслужване. При необходимост същият може да бъде изменян и допълван съобразно нововъзникнали юридически проблеми.

Основните предимства на абонаментната форма на юридическо обслужване са в своевременното и непротиворечиво решаване на всички възникнали правни проблеми на търговеца. В дългосрочен план това гарантира законосъобразно осъществяване на основната му дейност, приоритетно решаване на юридическите проблеми и извършването от клиента на по-малки разходи за правни услуги. Не без значение е и изграждането на устойчиви взаимоотношения на доверие между клиента и адвоката, което е абсолютна предпоставка за успешното сътрудничество.

Понастоящем кантората предоставя абонаментно обслужване както на търговци, така и на общини.